Představivost - pramen poznání

Představivost - pramen poznání

     Po celá staletí byla představivost významným pramenem poznání. Právě imaginaci pokládali mnozí umělci i vědci za zdroj jejich inspirace a přikládali svým představám a schopnosti fantazie důležitou roli v procesu tvorby. Jejich dílo v podobě obrazů získávalo charakter skutečnosti. Mnohdy si vytvořili jasnou představu o svém díle a žili v její atmosféře do té doby, než dílo dokončili.

     Jestliže je fantazie procesem zpracování reálné skutečnosti v nových, neočekávaných, neobvyklých kombinacích, můžeme ji považovat za součást tvořivosti a za její nevyhnutelný předpoklad. Fantazie tvůrci umožňuje budovat mosty mezi tím, co je, co má být, a dokonce i tím, pro co v objektivní realitě zdánlivě nemá žádné reálné podklady. Imaginace je vetkaná do souvislostí celého duševního života člověka, umocňuje jeho zážitky a zprostředkovává jednotlivci svět významů, pochopení lidského života a událostí celého lidstva. Je integrální součástí lidské psychiky a nezbytným předpokladem rozvoje a bohatosti lidského života.

     Zájem o imaginaci a tvořivost, i prakticky využitelné tvořivé schopnosti, souvisí rovněž s potřebami společnosti připravovat nastupující generaci na řešení  stále složitějších úkolů, na jejichž splnění závisí její další rozvoj. Důležitou úlohu zastává tvořivé myšlení i možnost transferu tvořivých přístupů z jedné oblasti do jiné. Reagovat na neustálé změny novým, adaptivním způsobem znamená reagovat tvořivě.

     V rovině teoretické, mezi odborníky, kteří se věnují výzkumům v této oblasti, byla až téměř do současnosti fantazie považovaná za průvodní jev neboli epifenomén jiných psychických procesů. V osmdesátých letech někteří badatelé upozorňovali na skutečnost, že v období intenzivního zájmu o tvořivost byla imaginace poněkud zanedbávaným předmětem výzkumu, vzhledem na těžkosti se zaznamenáváním procesu fantazie, resp. imaginace, představivosti nebo obrazotvornosti – jak se fantazie obvykle označuje.

     V současné době se situace změnila. Narůstá jak počet odborníků věnujících se systematicky této problematice, tak počet výzkumů zaměřených na toto téma, avšak výsledky prozatím nepřinesly očekávané ucelení informací a získání komplexního přehledu.